Achtergrond

Spelregels Foodbook

Voor het gebruik van de website www.foodbook.nl (hierna: de “Website”) gelden de volgende regels (de “Spelregels”) voor bezoekers (“Bezoekers”) en geregistreerde gebruikers (“Chefs”) van de Website. Wanneer het hierna bepaalde zowel voor Chefs als Bezoekers geldt, worden zij gezamenlijk aangeduid als “Gebruikers”.

Artikel 1. Doel Website

1.1 Op de Website wordt een platform (het “Chef-platform”) ter beschikking gesteld waarop Chefs recepten kunnen plaatsen (“Recepten”) en kookboeken “Kookboeken") samen kunnen stellen.

1.2 Bezoekers en Chefs kunnen Recepten en Kookboeken bekijken, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Artikel 2. Registratie als Chef op de Website, openen en sluiten Account

2.1 Na aanmelding opent Foodbook een persoonlijke account voor de Chef, die toegang geeft tot het Chef-platform (de “Account”). Aan de Chef wordt daartoe een persoonlijk wachtwoord (het “Wachtwoord”) verstrekt.

2.2 De Chef dient er zorg voor te dragen dat zijn Wachtwoord niet door anderen wordt gebruikt.

2.3 Foodbook is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek om opening van een Account te weigeren.

2.4 Foodbook is verder gerechtigd om, onder opgaaf van redenen, de Account van een Chef te sluiten, bijvoorbeeld omdat die zich niet aan de Spelregels houdt.

Artikel 3. Plaatsing Recepten en Kookboeken, verwijdering

3.1 De Chef kan Recepten en Kookboeken (bestaande uit eigen Recepten of die van andere Chefs) op het Chef-platform plaatsen. Foodbook is daarvoor geen vergoeding verschuldigd aan de Chef.

3.2 Een Chef mag door het plaatsen van Recepten en Kookboeken geen inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen en verklaart dat hij geen Recepten van anderen (of foto’s of illustraties van anderen) op het Chef-platform te zullen plaatsen zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de betreffende (rechts)personen.

3.3 Foodbook is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door een Chef op het Chef-platform geplaatste Recepten en Kookboeken en voert daar geen controle op uit.

3.4 Foodbook is gerechtigd om Recepten en Kookboeken zonder overleg met de betreffende Chef van het Chef-platform te verwijderen als Foodbook van oordeel is dat in strijd met deze Spelregels wordt gehandeld. In dat geval is Foodbook niet aansprakelijk voor de eventueel door die verwijdering voor de Chef ontstane schade.

Artikel 4. Gebruik Website

4.1 Chefs dienen zich te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Zij mogen andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en mogen geen schade toebrengen aan de Website.

4.2 Handelingen die niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:

  • het maken van reclame (in welke vorm dan ook) of het naar reclame verwijzen, bijvoorbeeld door middel van linken of deeplinken;
  • spamming;
  • het op de Website plaatsen van uitingen, berichten of teksten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard;
  • het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal;
  • seksueel intimideren of het op andere wijze lastigvallen van andere Chefs;
  • hacken van Foodbook of, via Foodbook, van het systeem van andere Chefs.

4.3 Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kan een Gebruiker een mail sturen naar .

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten Recepten, foto’s en Kookboeken

5.1 De inhoud van de Website is alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik, waaronder begrepen downloaden en printen. Voor elk ander gebruik (waaronder kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de Website geplaatste recepten, foto’s en andere afbeeldingen) is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Foodbook vereist.

5.2 Het auteursrecht op Recepten, Kookboeken en door een Chef zelf gemaakte foto’s blijft bij de betreffende Chef. Deze Chef geeft hierbij aan Foodbook een niet-exclusieve licentie om die Recepten, foto’s en Kookboeken te publiceren via de Website, print of anderszins, onder de voorwaarde dat de naam van de Chef wordt vermeld. Foodbook heeft het recht om het materiaal te wijzigen en/of in te korten.

5.3 De Chef blijft gerechtigd om op het Chef-platform geplaatste Recepten of Kookboeken op andere websites of in andere media te publiceren, maar mag daarbij de naam van Foodbook of van de Website niet gebruiken.

5.4 De Gebruiker erkent dat hij door hij door het gebruik van de Website geen intellectuele eigendomsrechten op Recepten, foto’s en/of Kookboeken van (andere) Chefs verkrijgt.

Artikel 6. Uitsluiting aansprakelijkheid

6.1 Foodbook aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel door een Gebruiker geleden schade als gevolg van het gebruik van de Website en/of uit het afgaan op, of het gebruik maken van, de informatie die op de Website wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

6.2 Foodbook aanvaardt ook geen enkele aanprakelijkheid ten opzichte van Chefs voor door hen eventueel geleden schade als gevolg van het niet toegankelijk zijn van de Website of het verloren gaan van door de Chef op het Chef-platform geplaatste Recepten of Kookboeken.

Artikel 7. Vrijwaring van Foodbook tegen claims

7.1 De Chef zal Foodbook er onmiddellijk van op de hoogte stellen als een derde een claim tegen hem of haar instelt vanwege het beweerdelijk schenden van rechten van die derde door het plaatsen van Recepten of Kookboeken op de Website.

7.2 De Chef vrijwaart Foodbook (en de daarbij betrokken personen) voor alle vorderingen van derden tegen Foodbook tot vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met door de Chef op de Website geplaatste Recepten en Kookboeken.

Artikel 8. Toepasselijk recht, geschillen

8.1 Op de Spelregels is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen Foodbook en een Chef zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.